Skip to content

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Green XS:
De besloten vennootschap Green XS B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (3716 CL) Soest aan de Burg. Grothestraat 49, KvK nummer 56120656;
Opdrachtgever:
De rechtspersoon of natuurlijke persoon, die Green XS opdracht geeft voor het leveren van diensten en / of goederen;
Partijen:
Green XS en Opdrachtgever;
Overeenkomst:
De tussen Opdrachtgever en Green XS tot stand gekomen overeenkomst tot het leveren van diensten en / of goederen door Green XS aan Opdrachtgever;
Derde-dienstverlener:
De rechtspersoon, met welke Opdrachtgever door bemiddeling van Green XS een overeenkomst sluit inzake het leveren van diensten en / of goederen, bijvoorbeeld een internet- of telefoonprovider.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Green XS opgestelde aanbiedingen en offertes en op elke Overeenkomst. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen Partijen gesloten Overeenkomst(en). Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij Green XS deze schriftelijk heeft aanvaard.
2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.
2.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Green XS en Opdrachtgever treden in een dergelijk geval zo nodig in overleg om een nieuwe bepaling overeen te komen ter vervanging van de nietige / vernietigde bepaling, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
2.4 Op een Overeenkomst tussen Opdrachtgever en een Derde-dienstverlener zijn de algemene voorwaarden van de Derde-dienstverlener van toepassing. Green XS verschaft opdrachtgever in voorkomende gevallen waar nodig een exemplaar van de betreffende voorwaarden.
2.5 Bij strijd tussen de inhoud van deze algemene voorwaarden en de algemene voorwaarden van de Derde-dienstverlener prevaleert de inhoud van de algemene voorwaarden van de Derde- dienstverlener.

Artikel 3. Offerte en totstandkoming Overeenkomst

3.1 Alle offertes, aanbiedingen en voorstellen van Green XS zijn geheel vrijblijvend, tenzij door Green XS schriftelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Green XS verstrekte gegevens, waarop Green XS een offerte of aanbieding heeft gebaseerd.
3.2 Alle offertes en aanbiedingen van Green XS zijn 14 dagen geldig, tenzij door Green XS schriftelijk anders is aangegeven.
3.3 Tussen Partijen komt een Overeenkomst tot stand indien en zodra Opdrachtgever een offerte of aanbieding van Green XS zonder voorbehoud of wijziging binnen de geldigheidsduur van de offerte of aanbieding schriftelijk heeft aanvaard én Green XS in reactie daarop de totstandkoming van de Overeenkomst definitief schriftelijk heeft bevestigd aan Opdrachtgever.
3.4 Schriftelijke aanvaarding door Opdrachtgever dient te geschieden door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van Opdrachtgever, onder gelijktijdige overlegging van een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de betreffende vertegenvoordiger en een kopie van een uittreksel (niet ouder dan zes maanden) uit het Handelsregister met betrekking tot Opdrachtgever, waaruit de betreffende vertegenwoordigingsbevoegdheid blijkt.
3.5 Mondelinge toezeggingen verbinden Green XS slechts indien en voor zover deze schriftelijk door Green XS aan Opdrachtgever zijn bevestigd.
3.6 Ten aanzien van eventueel meerwerk van welke aard dan ook komen Partijen in alle gevallen vooraf overeen onder welke voorwaarden en tegen welke prijzen Green XS dit zal verrichten. Indien dat bij uitzondering niet mogelijk is vergoedt Opdrachtgever Green XS de meer werkzaamheden in de lijn van de wel overeengekomen prijzen..
3.7 Annulering of vroegtijdige beëindiging van een Overeenkomst door Opdrachtgever is niet mogelijk, tenzij Green XS dit schriftelijk heeft aanvaard én Opdrachtgever Green XS alle door Green XS reeds gemaakte kosten, misgelopen winst en eventueel geleden schade vergoedt, met een minimaal bedrag gelijk aan 40 % van de waarde van de Overeenkomst (exclusief BTW).

Artikel 4. Duur Overeenkomst

4.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 36 maanden, tenzij schriftelijk anders wordt overeen gekomen. Voor zover nodig wordt de duur van de Overeenkomst zoveel mogelijk in overeenstemming gebracht met de duur van (een) door bemiddeling van Green XS tot stand gekomen overeenkomst(en) tussen Opdrachtgever en een Derde-dienstverlener.
4.2 De duur van de Overeenkomst wordt telkens stilzwijgend verlengd voor de duur van 1 maand, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen of tenzij één der Partijen de Overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van één maand voor het einde van de desbetreffende periode.

Artikel 5. Termijnen

5.1 Door Green XS genoemde of tussen Partijen overeengekomen termijnen en (oplever)data zijn altijd streeftermijnen en -data, hebben een indicatief karakter en verbinden Green XS niet, tenzij door Green XS schriftelijk anders is aangegeven. Indien overschrijding van enige termijn dreigt treden Partijen in overleg omtrent de gevolgen van de overschrijding en de eventueel te maken nieuwe afspraken.
5.2 Ook indien Partijen wel een uiterste termijn of opleverdatum zijn overeengekomen, komt Green XS wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim na een schriftelijke ingebrekestelling zijdens Opdrachtgever, waarbij Green XS een redelijke termijn wordt gesteld ter zuivering van de tekortkoming en deze redelijke termijn vervolgens verstrijkt zonder dat Green XS de tekortkoming zuivert
5.3 Wijziging of uitbreiding van de Overeenkomst brengt met zich mee dat Green XS niet aan een oorspronkelijk genoemde of overeengekomen termijn of datum kan worden gehouden.

Artikel 6. Prijzen

6.1 De door Green XS gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief eventuele in het kader van de uitvoering van de uiteindelijke Overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, alsmede reis-, verblijfs- en internationale communicatiekosten, tenzij door Green XS schriftelijk anders is aangegeven.
6.2 Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst wijzigingen optreden inzake kostprijsfactoren is Green XS gerechtigd prijzen dienovereenkomstig te wijzigen met inachtneming van een termijn van minimaal een maand door middel van een voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever.
6.3 Opdrachtgever is gerechtigd de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de datum van de aangekondigde prijswijziging, mits de wijziging leidt tot een verhoging van de prijs met meer dan 15 %, en op de voorwaarde dat bij die opzegging een termijn van minimaal twee weken in acht wordt genomen.

Artikel 7. Betaling

7.1 Tenzij anders is overeen gekomen dient de betaling door Opdrachtgever van facturen van Green XS inzake de kosten van de door Green XS geleverde diensten en goederen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, al dan niet door middel van automatische incasso, op door Green XS aangegeven wijze en in de valuta waarin is gedeclareerd.
7.2 Inzake kosten van eenmalige aard, zoals die ter zake de levering van simkaart(en) en hardware, en het verrichten van installatie-, montage- en instructie werkzaamheden, dient 60 % daarvan na opdracht en voorafgaande aan de levering / uitvoering te worden voldaan en 40 % na installatie / uitvoering, tenzij anders door Partijen wordt overeengekomen.
7.3 Betaling dient plaats te vinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
7.4 Bij niet tijdige betaling is Opdrachtgever zonder nadere aanmaning of ingebrekestelling in verzuim. Opdrachtgever is met ingang van de verzuimdatum de wettelijke handelsrente over het openstaande bedrag verschuldigd. Bij het uitblijven van tijdige betaling is Opdrachtgever inzake de buitengerechtelijke incasso van het verschuldigde bedrag tevens aan Green XS verschuldigd een bedrag, gelijk aan het bedrag conform de de Staffel Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK), zoals deze geldt op het moment van het ontstaan van het verzuim van Opdrachtgever.
7.5 Facturering van de kosten van diensten / goederen, geleverd door een Derde-dienstverlener op basis van een overeenkomst tussen Opdrachtgever en een Derde-dienstverlener, geschiedt aan Opdrachtgever door de betreffende Derde-dienstverlener en onder diens betalingsvoorwaarden.

Artikel 8. Informatie en medewerking

8.1 Opdrachtgever is gehouden Green XS alle in redelijkheid voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst benodigde informatie, medewerking en toegang te verlenen. Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de aan Green XS verschafte informatie en de veiligheid van de ruimtes (inclusief technische voorzieningen), waarin (personeel van) Green XS op locatie bij Opdrachtgever werkzaamheden dient te verrichten.
8.2 Indien Opdrachtgever niet aan één van deze verplichtingen voldoet en Green XS daardoor niet, niet geheel of niet tijdig uitvoering aan de Overeenkomst kan geven, heeft Green XS het recht die uitvoering op te schorten en / of de daardoor ontstane kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 9. Montage en installatie

9.1 Tenzij schriftelijk anders door Partijen is overeengekomen omvatten montage en installatie door Green XS niet:
– het eventuele aansluiten / installeren van of het verrichten van andere werkzaamheden aan eigen (rand)apparaten / software van Opdrachtgever of derden;
– switching binnen het datanetwerk van Opdrachtgever;
– boor- en / of hakwerk en alle overige denkbare bouwkundige en aannemerswerkzaamheden, inclusief sterkstroomwerk;
– mutaties en / of aanpassingen aan bekabeling of datanetwerk;
– het monteren en leveren van kabeldraag-, geleidings- en beschermmiddelen;
– het aanvragen van eventueel benodigde vergunningen.
9.2 Opdrachtgever dient zorg te dragen voor het naar behoren functioneren van bestaande voorzieningen en netwerken. Het datanetwerk en de bekabeling dienen minimaal te voldoen aan de eisen van CAT 5e. Indien niet aan één van deze verplichtingen is voldaan en Green XS daardoor niet, niet geheel of niet tijdig uitvoering aan de Overeenkomst kan geven, heeft Green XS het recht die uitvoering op te schorten en / of de daardoor ontstane kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
9.3 Softwarematige conflicten met het bestaande netwerk van Opdrachtgever en de gevolgen daarvan altijd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel. 10 Levering

10.1 Levering van goederen door Green XS vindt plaats bij aflevering bij Opdrachtgever, tenzij schriftelijk andes is overeengekomen. Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van de betreffende goederen gaat over op Opdrachtgever op het moment van levering, maar hoe dan ook op het moment dat de goederen in de feitelijke beschikkingsmacht van Opdrachtgever zijn gebracht.
10.2 Levering van goederen en diensten geschiedt niet eerder dan nadat Green XS beschikt over alle benodigde informatie, medewerking en toegang, en dan nadat Opdrachtgever heeft voldaan aan de verplichting tot voorafgaande (gedeeltelijke) betaling, voor zover overeengekomen.
10.3 Tenzij anders is overeengekomen levert Green XS alle systemen en goederen compleet en werkend op. Op geleverde hardware heeft Opdrachtgever aanspraak op de (fabrieks)garantie van de producent / leverancier. In afwijking van het voorafgaande staat Green XS niet in voor het correct werken en de continuïteit van het gebruik van softphones en de Green XS mobiele app(s). Green XS spant zich maximaal in voor de juiste werking daarvan, maar kan deze niet garanderen.

Artikel 11.

Eigendomsvoorbehoud
11.1 Green XS blijft eigenaar van alle goederen, die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst in eigendom aan Opdrachtgever dienen te worden overgedragen, zolang Opdrachtgever niet volledig heeft voldaan aan de betalingsverplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, inclusief hetgeen Opdrachtgever eventueel in verband met tekortschieten in zijn eigen verplichtingen aan Green XS verschuldigd mocht worden. Tot dat moment is het Opdrachtgever niet toegestaan deze goederen te vervreemden, te bezwaren of fuduciair over te dragen, tenzij Green XS daartoe vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven.
11.2 Indien Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet nakomt of Green XS op goede gronden mag aannemen, dat Opdrachtgever die verplichtingen niet zal nakomen, is Green XS gerechtigd goederen, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, voor rekening en risico van Opdrachtgever weer in de macht van Green XS te (doen) brengen.
11.3 Opdrachtgever dient Green XS onverwijld op de hoogte te stellen van (de dreiging van) beslag op goederen, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen.
11.4 In het geval van beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement is Opdrachtgever gehouden onmiddellijk de beslaglegger, bewindvoerder of curator te informeren omtrent de eigendomsrechten van Green XS inzake de goederen, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen.

Artikel 12. Gebruik

12.1 Opdrachtgever dient zich te onthouden van het misbruiken van toegangscodes of het doorbreken van beveiligingsmaatregelen.
12.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan aangebrachte (configuratie)instellingen, (type) markeringen, aanduidingen omtrent rechten van intellectuele eigendom of logo’s aan door Green XS of een Derde-leverancier geleverde hardware, apparatuur en toestellen te veranderen of te verwijderen, tenzij Green XS daartoe vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven.
12.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan het door Green XS aan Opdrachtgever in het kader van de Overeenkomst verschafte signaal te openbaren, te verveelvuldigen of anderszins te (laten) gebruiken voor een ander doel, dan voor het doel waarvoor het signaal in het kader van de Overeenkomst aan Opdrachtgever wordt verschaft.

Artikel 13. Verwerking persoonsgegevens

13.1 Voor zover door Green XS voorafgaande aan de totstandkoming van een Overeenkomst en tijdens de uitvoering daarvan persoonsgegevens worden verwerkt, zal Green XS dat op een behoorlijke en zorgvuldige wijze doen, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, waaronder in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
13.2 Partijen sluiten in alle gevallen, waarin daartoe de noodzaak bestaat, naast de Overeenkomst tevens een verwerkersovereenkomst op de voet van artikel 28, lid 3 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ook indien het sluiten van een verwerkersovereenkomst niet noodzakelijk is, streeft Green XS ernaar met Opdrachtgever naast de Overeenkomst een nadere overeenkomst te sluiten, waarvan de inhoud aansluit bij die van een verwerkersovereenkomst.
13.3 Green XS treft alle technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, rekening houdende met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.
13.4 Opdrachtgever staat er jegens Green XS voor in, dat hij slechts op rechtmatige wijze persoonsgegevens ter beschikking stelt aan Green XS.
13.5 Opdrachtgever vrijwaart Green XS voor de aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn verwerkt door of onder verantwoordelijkheid van Opdrachtgever, tenzij de feiten die aan een dergelijke aanspraak ten grondslag liggen aan Green XS kunnen worden toegerekend.

Artikel 14. Beveiliging

14.1 Indien Green XS op grond van de Overeenkomst of anderszins gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal deze beantwoorden aan de tussen Partijen gemaakte schriftelijke afspraken daarover. Green XS spant zich in voor het optimaal nakomen van de verplichtingen op dit vlak, maar staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Bij het ontbreken van een specifiek omschreven wijze en niveau van beveiliging zal de beveiliging voldoen aan een niveau, dat redelijk is gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het realiseren van de beveiliging verbonden kosten.
14.2 Door Green XS en / of een Derde-dienstverlener aan Opdrachtgever te verstrekken toegangs- of identificatiecodes en certificaten zijn vertrouwelijk. Opdrachtgever dient deze vertrouwelijk te behandelen en slechts aan geautoriseerde personeelsleden uit de eigen organisatie van Opdrachtgever kenbaar te maken. Green XS en / of een Derde-dienstverlener zijn gerechtigd toegangs- of identificatiecodes en certificaten zonder instemming van Opdrachtgever te veranderen.
14.3 Opdrachtgever draagt zelf zorg voor het adequaat beveiligen van zijn systemen en infrastructuur, mede door middel van het gebruik van up to date antivirusprogrammatuur.

Artikel 15. Service Level Agreement

15.1 Eventuele afspraken tussen Partijen inzake een serviceniveau (Service Level Agreement) zijn slechts geldig, indien schriftelijk overeen gekomen. Green XS zal Opdrachtgever steeds per omgaande informeren over omstandigheden, die van invloed zijn of kunnen zijn op het serviceniveau.
15.2 In het kader van een Service Level Agreement geldt dat de beschikbaarheid van programmatuur, systemen, verbindingen en dergelijke steeds dusdanig wordt gemeten dat een vooraf door Green XS of een Derde-leverancier aangekondigde buitengebruikstelling wegens iedere vorm van onderhoud of service, alsmede omstandigheden die buiten de invloedssfeer van Green XS en / of een Derde-dienstverlener zijn gelegen, buiten beschouwing worden gelaten. De door Green XS gemeten beschikbaarheid zal altijd als uitgangspunt gelden, behoudens door Opdrachtgever te leveren tegenbewijs.

Artikel 16. Intellectuele eigendom

16.1 De intellectuele eigendomsrechten op de door Green XS te leveren of ter beschikking te stellen goederen en resultaten van diensten berusten bij Green XS en / of haar licentiegevers. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van dergelijke goederen en resultaten van diensten te wijzigen, te kopiëren en / of aan derden ter beschikking of inzage te geven, met uitzondering van het recht om na voorafgaande schriftelijke toestemming van Green XS ter zake een reservekopie te vervaardigen en te bewaren.
16.2 Green XS spant zich maximaal in om veilig te stellen dat door haar te leveren goederen en resultaten van diensten niet in strijd zijn met enig intellectueel eigendomsecht van een derde.
16.3 Bij levering door Green XS van goederen of diensten op basis van ontwerpen of aanwijzingen van Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtgever Green XS voor aanspraken van derden wegens aantasting van intellectuele eigendomsrechten ter zake.

Artikel 17. Ontbinding en opzegging

17.1 De bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst komt elk der Partijen slechts toe, indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de Overeenkomst, na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekstelling waarbij een redelijke termijn is gesteld voor zuivering van de tekortkoming. Als wezenlijke verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst hebben in ieder geval te gelden betalingsverplichtingen van Opdrachtegever jegens Green XS en verplichtingen van Opdrachtgever tot medewerking en informatieverstrekking, nodig voor de uitvoering van de Overeenkomst door Green XS.
17.2 Elk der partijen is bevoegd de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en met onmiddelijke ingang op te zeggen, indien:
De andere partij (voorlopig) surséance van betaling wordt verleend;
Het faillissement van de andere partij wordt aangevraagd en / of intreedt;
De onderneming van de andere partij wordt beëindigd of geliquideerd, anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen.
Green XS is bovendien bevoegd de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en met onmiddelijke ingang op te zeggen, indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van Opdrachtgever direct of indirect wijzigt.
17.3 Green XS is in geval van opzegging op grond van het vorige artikellid niet gehouden tot enige vorm van schadevergoeding of restitutie van reeds ontvangen gelden.
17.4 In het geval van een onherroeppelijk faillissement van Opdrachtgever eindigt zonder dat daartoe opzegging noodzakelijk is het recht van Opdrachtgever tot toegang en gebruik van de diensten van Green XS, in de breedste zin.

Artikel 18. Overmacht

18.1 Geen der Partijen kan tot nakoming van enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst worden gehouden, indien er sprake is van overmacht: dat wil zeggen van een dusdanige omstandigheid – die buiten de macht van partijen ligt en die bij het sluiten van de Overeenkomst niet reeds kon of had kunnen worden voorzien -, dat daardoor iedere redelijke mogelijkheid tot nakoming teniet wordt gedaan. Partijen kunnen jegens elkaar slechts een beroep op overmacht doen, door de anderer partij daarvan zo spoedig mogelijk na het optreden daarvan schriftelijk op de hoogte te stellen, zoveel mogelijk onder overlegging van bewijsstukken.
18.2 Onder overmacht wordt onder meer verstaan:
Tekortkomingen door partijen van welke Green XS bij de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst afhankelijk is;
Storingen van internet, datanetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten;
Electriciteitsstoringen;
Gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen, waarvan Opdrachtgever het gebruik aan Green XS heeft voorgeschreven;
Het niet beschikbaar zijn van personeelsleden door ziekte of bijzonder verlof;
Overheidsmaatregelen;
Weersomstandigheden;
Vervoersomstandigheden;
Oorlog.
18.3 In het geval van overmacht wordt de nakoming van de daardoor getroffen verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtssituatie, zonder dat Partijen over en weer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
18.4 Indien een overmachtssituatie langer dan 30 dagen duurt, heeft elk der Partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden, tenzij aard of omvang van de door de overmacht veroorzaakte tekortkoming die ontbinding redelijkerwijs niet rechtvaardigt. In het geval van een dergelijke ontbinding wordt hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst is gepresteerd naar verhouding afgerekend, zonder dat Partijen elkaar overigens iets verschuldigd zijn.

Artikel 19. Aansprakelijkheid

19.1 Green XS is aansprakelijk voor de door opdrachtgever geleden directe schade in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, voor zover die schade het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van een toerekenbare tekortkoming zijdens Green XS in de nakoming van de Overeenkomst. In dat geval komt voor vergoeding in aanmerking die schade, waartegen Green XS verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn gelet op de in de branche van Green XS geldende gebruiken. De schadevergoedingsplicht is in een dergelijk geval beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd dan wel redelijkerwijs zou zijn uitgekeerd, vermeerderd met het voor Green XS uit hoofde van de verzekering geldende eigen risico dan wel een redelijkerwijs vergelijkbaar bedrag, maar bovendien tot maximaal het bedrag van de voor de Overeenkomst bedongen prijs exclusief BTW met een maximum van € 75.000,00. Indien de Overeenkomst hoodzakelijk een duurovereenkomst is met een totale looptijd van meer dan één jaar, geldt als de voor die Overeenkomst bedongen prijs het totaal van de vergoedingen exlusief BTW, bedongen voor één jaar.
19.2 Green XS is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, letselschade, vermindering van goodwill en schade door bedrijsstagnatie.
19.3 Green XS is niet aansprakelijk voor schade, die voortvloeit uit storingen in de netwerken van Derde-dienstverleners.
19.4 In het geval van schade ten gevolge van opzet of bewuste roekeloosheid van Green XS bij de uitvoering van de Overeenkomst gelden de voornoemde beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid niet.
19.5 Iedere aanspraak op schadevergoeding jegens Green XS vervalt door het verloop van 12 maanden na het ontstaan van de aanspraak, tenzij Opdrachtgever voor het verstrijken van die termijn een rechtsvordering tot vergoeding van de schade heeft ingesteld.
19.6 Opdrachtgever vrijwaart Green XS tegen alle aanspraken van derden die met de uitvoering van de Overeenkomst samenhangen, tenzij het aanspraken betreft als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van Green XS.

Artikel 20. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

20.1 Op elke Overeenkomst en op de onderhavige voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
20.2 In het geval van een onverhoopt geschil inzake de totstandkoming of uitvoering van een Overeenkomst dan wel de toepassing van de onderhavige voorwaarden, waarover Partijen ook na overleg niet tot een oplossing in der minne weten te komen, is de bevoegde rechter in de Rechtbank Midden-Nederland bij uitsluiting bevoegd daarvan kennis te nemen.